-
021 - 55415426
55403226

پیچ اتاقی

 

پیچ اتاقی نوعی دیگر از پیچ در صنعت پیچ و مهره است که کاربرد زیادی دارد.