-
021 - 55415426
55403226

پیچ متری

 

پیچ متری نوعی از پیچ در صنعت پیچ و مهره است که کاربرد زیادی دارد.