-
021 - 55415426
55403226

پیچ اطاقی

 

پیچ اطاقی با DIN 603 در صنعت پیچ و مهره با مشخصات زیر: