-
021 - 55415426
55403226

پیچ آلن سرتخت

 

پیچ آلن سرتخت با DIN 7991 با مشخصات زیر: