-
021 - 55415426
55403226

پیچ و مهره استاد بولت

 

پیچ استادبولت با گرید B7 و مهره استادبولت با گرید 2H

مشخصات پیچ و مهره استادبولت  به شرح زیر است: