-
021 - 55415426
55403226

مهره سربسته

مهره سربسته با DIN 1589 در پیچ و مهره با مشخصات زیر: