-
021 - 55415426
55403226

مهره باریک

 

مهره باریک با DIN 439 در صنعت کاربرد دارد. مشخصات آن به شرح زیر است.