-
021 - 55415426
55403226

قلاب دینام

قلاب دینام با DIN 580 و DIN 582 که مشخصات آنها در شکل پایین است: