-
021 - 55415426
55403226

مهره چیست؟

 

پیچ و مهره : مهره ابزاری است بیشتر فلزی حلقوی و هندسی شکل دارای شیارهای دورانی شکل منظم با عنوان دنده

مهره