-
021 - 55415426
55403226

مشکلات رایج هنگام بستن پیچ و مهره ها

* شکسته شدن پیچ و مهره

* کنده شدن رزوه ها (هرز شدن)

* تغییر شکل پلاستیکی و له شدن قطعات متصل شده

* عدم محکم شدن کافی پیچ و مهره: فاصله گرفتن قطعات، لغزش قطعات نسبت به هم، شل شدن پیچ و مهره ها و شکست ناشی از خستگی