-
021 - 55415426
55403226

محدودیت سوراخ در اتصلات پیچ و مهره

مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران محدودیت سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره را در نظر میگیرد:

الف- سوراخهاي بزرگ فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است.

ب -سوراخهاي لوبیایی کوتاه در تمام امتدادها در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند و در اتصالات اتکایی امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.

پ -در اتصالات اتکایی، سوراخهاي لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجاز هستند و در اتصالات اصطکاکی فقط میتوانند در یکی از ورقهاي اتصال و در هر امتداد اختیاري وجود داشته باشد.

سوراخهاي لوبیاي و بزرگ به دلایل زیر در اتصالات پیچ و مهره تعبیه میشوند:

الف -در اتصالات اتکایی و یا اصطکاکی که در آنها به دلایلی نیروي پیش-تنیدگی کاهش یا حذف میشود. هنگامی که اتصال تحت بارهاي دینامیکی قرار می گیرد احتمال تماس تنه پیچ با دیواره ي سوراخ در دفعات مکرر وجود دارد. تعبیه  سوراخهاي بزرگ یا لوبیایی موجب عدم تماس تنه پیچ با دیواره سوراخ به ویژه در اثر پدیده خستگی خواهد شد.

ب- تعبیهي سوراخهاي بزرگ و لوبیایی شرایط مناسب تري براي مونتاژ، تنظیم و رواداري پیچها در اتصال فراهم مینماید.

پ- تعبیهي سوراخهاي بزرگ و لوبیایی از وقوع تنشهاي ناشی از دما و نیز تنشهاي مرتبهي دوم جلوگیري میکند.

در رابطه با قطر پیچ، باید توجه داشت در ایران پیچ و مهره هایی با قطرهایM18 ،M33  تولید نمیشود. بنابراین در طراحی نباید از این دو نمره استفاره کرد.

محدودیت سوراخ ها در اتصلات پیچ و مهره

 

تگ های مطلب:

محدودیت سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره بر چه اساسی است؟،تقسیم بندی پیچ و مهره،پیچ و مهره،پیچ،مهره،انواع پیچ و مهره،پیچ و مهره 4 گوش،پیچ و مهره 6 گوش،پیچ و مهره سرگرد