-
021 - 55415426
55403226

پیچ در صنعت پیچ و مهره

تعریف پیچ در صنعت پیچ و مهره

پیچ و مهره : پیچ ابزاری است بیشتر فلزی و میله ایی شکل با ابعاد و اشکال متفاوت دارای شیارهای دورانی شکل منظم باعنوان دنده

بر روی سطح آن و همچنین بخش هایی هندسی شکل (4 گوش - 6 گوش-گرد و ...)  جهت استفاده و بکار گیری آن .

پیچ