سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره

انواع سوراخ ها :

در اتصالات پیچ و مهره بر اساس آیین نامه هاي طراحی  AISC و مبحث دهم از مقرارت ملی ساختمانی ایران، انواع سوراخ ها دراتصالات پیچ و مهره به شرح زیر طبقه بندي میشود :

الف- سوراخ استاندارد گرد

ب- سوراخ بزرگ شده گرد

پ- سوراخ لوبیایی بلند

ت- سوراخ لوبیایی کوتاه

ث- سوراخ لوبیایی (بلند یا کوتاه) عمود برجهت نیرو

آیین نامه ي AISC در اتصالات اصطکاکی تنش هاي مجاز برشی براي پیچ هاي پر مقاومت را بر اساس وضعیت سطوح ورقهاي در حال تماس و نیز نوع سوراخ بیان میکند. آیین نامه مذکور سطوح تماسی که تمیز بوده و لایه اي از اکسید حاصل از نورد گرم در روي آن قرار داشته باشد را کلاس A مینامد و براي وضعیتهاي مختلف سطوح طی جدولی تنشهاي برشی مجاز را ارائه می کند.

مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران تنش هاي مجاز برشی پیچ و مهره در اتصالات اصطکاکی را بر اساس نوع سوراخ بیان مینماید.

سوراخ استاندارد طبق تعریف آیین نامه  ایران سوراخی است که قطر آن 2 میلی متر از قطر پیچ بیشتر است. در حالی که آیین نامه AISC سوراخی را استاندارد مینامد که قطر آن به طور دقیق برابر قطر پیچ باشد. از نظر اجرایی تعریف آیین نامه ي AISC امکان پذیر نیست.

بلکه حتی میتوان گفت که تعریف آیین نامه ایران براي سوراخ استاندارد نیز بسیار دشوار اجرا میگردد.

در نتیجه در محاسبات محاسبان بیشتر فرض را بر غیر استاندارد بودن سوراخ ایجاد شده در حالت اصطکاکی(با توجه به بخش (ب) از بند 3.10.1.10 و بند3.5.3.10 ویرایش 1387 مبحث دهم،اتصالاتی که در سیستم لرزه بر مشارکت ندارند) گذاشته و کنترل ها را بر اساس سوراخ بزرگ در نظر میگیرند؛ و در اتصالات اتکایی تاکید بر استاندارد بودن سوراخ دارند، چرا که در هر حال اجراي سوراخ استاندارد در عمل کار آسانی نیست.

فاصله  بین سوراخها در بازه ي مقادیري مشخص میباشد. مقدار کمینه براي فاصله  سوراخها به دو جهت است؛ یکی جلوگیري از گسیختگی و پارگی ورق و دیگري اجرایی بودن کار و فراهم کردن فضاي مناسب براي بستن پیچ.

مقدار بیشینه سوراخها پیروي سه دلیل است. نخست آن که بتوان توزیع به نسبت واقعیتري از نیرو در اتصال داشته و همنواختی و یکسانی آن را در پیچها بهوجود آورد، تا فرض صلب بودن ورق تامین شود؛ دوم این که با کم کردن فاصله، طول موج کمانشی حاصل از نیروي فشاري را نیز به کمترین مقدار ممکن رساند تا از کمانش موضعی جلوگیري شود؛ و آخرین دلیل هم این که از باز شدن درز بین ورقهاي اتصال و خطر زنگزدگی ورق جلوگیري نمود.

 

تگ های مطلب:

انواع سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره،بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره بر چه اساسی است؟،تقسیم بندی پیچ و مهره،پیچ و مهره،پیچ،مهره،انواع پیچ و مهره،پیچ و مهره 4 گوش،پیچ و مهره 6 گوش،پیچ و مهره سرگرد