وظایف بازرسین پیچ و مهره

بازرسان در صنعت پیچ و مهره یکسری وظایفی دارند که به شرح زیر است:

در مباحث اجرایی مشخصات فنی، نقشه هاي قرارداد، نقشه هاي کارگاهی ساخت و نیز نصبی پروژه ها مطالعه ي دقیقی دارند.

همه گواهینامه هاي مطابقت که از سوي کارخانه ي سازنده صادر شده است دقیق مطالعه می شوند.و از تطابق ویژگی های مواد قطعات با الزامات پروژه اطمینان حاصل میشود.

تایید شناسایی مواد پیچ و مهره ها انجام می شود.

وجود شرایط مناسب و تحت کنترل جهت انبار قطعات تایید می شود.

تایید وجود دستورکارهاي مصوب نصب پیچ و مهره و استفاده از این دستورکارها در روند عملیات اجرایی.

همه ي پرسنل نصاب پیچ و مهره تایید صلاحیت می شوند.

آگاهی تمام نیروهاي کاري از دستورکار نصب پیچ و مهره بررسی می شود.

مشاهده ي آزمایش پیش از نصب که در آغاز کار و به ازاي هر محموله انجام میشود.

در روش استفاده از آچار کالیبره، عملیات کالیبراسیون آچار در ابتداي هر شیفت کاري بررسی و بازرسی شود.

کنترل کفایت وضعیت اتصال اعم از وضعیت ابعاد سوراخها، عدم وجود وضعیت نامناسب در سوراخهایی که گشاد شده و یا برقو زده شده اند.

در اتصالات اصطکاکی، کنترل مناسب بودن وضعیت سطوح ورقهاي اتصالی که بر روي هم قرار میگیرند.

کنترل سفت شدن نخستین همه ي پیچ ها، پیش از اعمال نیروي پیش تنیدگی.

در اتصالاتی که باید پیش تنیده شوند، درقالب یک برنامه ي زمانبندي مناسب عملیات پیش تنیدگی کنترل شود تا از درستی انجام آن اطمینان حاصل شود.

هرگونه اختلاف نظر در خصوص دستیابی به میزان پیش تنیدگی مورد نظر باید بلافاصله حل وفصل شود. گزارش کاملی در خصوص اتصالات مشاهده و بازرسی شده که مورد قبول قرار گرفته اند تهیه شود.

 این گزارش های بازرسان پیچ و مهره باید طبق برنامه و در زمانهاي مربوطه و از پیش مشخص به دستگاه مربوطه تحویل شود.

 

تگ های مطلب:

بازرسان پیچ و مهره چه وظایفی دارند؟،تقسیم بندی پیچ و مهره بر چه اساسی است؟،تقسیم بندی پیچ و مهره،پیچ و مهره،پیچ،مهره،انواع پیچ و مهره،پیچ و مهره 4 گوش،پیچ و مهره 6 گوش،پیچ و مهره سرگرد