-
021 - 55415426
55403226

آزمایش کشش در پیچ و مهره ،واشر

آزمایش کشش در پیچ و مهره و واشر یکی از معمول ترین آزمایش ها برای پیچ و مهره است. در این آزمایش بعد از بستن پیچ و مهره از رده مقاومتی بالاتر بر روی دستگاه کشش،پیچ و مهره با سرعتی مناسب زیر کشش قرار میگیرند و چند ثانیه به همین حالت قرار میگیرند.

سپس بار کششی از روی پیچ و مهره برداشته می شود. که هیچ گونه شکست با افزایش طولی همیشگی در پیچ و مهره نباید باشد.